Reguliere schoonmaak

Werkzaamheden

Het schoon­maken en onder­houden van alles in én om uw huis of pand.

MEER HIEROVER

Glasbewassing

Werkzaamheden

Het sponzen en zemen van het gevel- en seperatieglas.

MEER HIEROVER

Specialistisch onderhoud

Werkzaamheden

Tapijt- en vloer­onder­houd, schoon­maken van bouw­plaatsen, schimmel­bestrijding etc.

MEER HIEROVER

Graffitiverwijdering

Werkzaamheden

Graffiti verwijderen met behulp van minder milieu­belastende producten.

MEER HIEROVER

Klimaatbeheersing

Werkzaamheden

Het reinigen van industriële koel­installaties en proces­machines.

MEER HIEROVER

Algemene voorwaarden

SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN EN OVERIGE BEDRIJFSDIENSTEN

Inhoudsopgave

 1. Begripomschrijvingen
 2. Algemeen
 3. Offerte
 4. Opdrachtbevestiging
 5. Wijziging van de overeenkomst
 6. Onderaanneming
 7. Uitvoering van de overeenkomst
 8. Vergoeding meerwerk
 9. Contractnaleving en controle
 10. Hulpmiddelen
 11. Eigendomsvoorbehoud
 12. Prijs
 13. Betaling
 14. Aansprakelijkheid
 15. Overname personeel aannemer
 16. Duur van de overeenkomst en beëindiging
 17. Contractwisseling en werkgelegenheid
 18. Overmacht
 19. Geschillen
 20. Deponering

Artikel 1. Begripomschrijvingen
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

1. Schoonmaakwerkzaamheden
Het verwijderen, afvoeren en (doen) verwerken van vervuiling, afzetting en dergelijke in de ruimste zin van het woord, van of in objecten, installaties, magazijnen et cetera, ongeacht of deze werkzaamheden periodiek of incidenteel worden uitgevoerd.

2. Industriële reiniging
het verwijderen, afvoeren en (doen) verwerken van vervuiling, afzetting en dergelijke in de ruimste zin van het woord, van of in industriële objecten, installaties, magazijnen et cetera, ongeacht of deze werkzaamheden periodiek of incidenteel worden uitgevoerd.

3. Gevelreiniging
Het verwijderen van aangebracht of door atmosferische invloeden ontstane vervuiling aan verticale en/ of horizontale oppervlakken, ongeacht de materiaalsoort of – structuur, alsmede het op bedoelde oppervlakken aan- of opbrengen van lagen met beschermende, afstotende en/of impregnerende werking een en ander in de ruimste zin van het woord.

4. Calamiteiten reiniging
Het na een calamiteit beredderen, reinigen en/of reconditioneren van opstallen, voorraden, machines en/of inventaris een en ander in de ruimste zin van het woord.

b. Partijen

1. Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie of in opdracht van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen.

2. Aannemer
Diverse schoonmaakbedrijven: Den Heijer schoonmaakbedrijf, ASGB, G&D services.

c. Werkzaamheden:
Schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.

d. Werkomschrijving:
Een formulier waarop de aannemer in overleg met de opdrachtgever een omschrijving geeft van de te verrichten werkzaamheden en van de te verzorgen en/of voorbereidingsmaatregelen welke door de opdrachtgever zullen worden getroffen. Zo mogelijk tevens plaats, tijd en frequentie van de verschillende werkzaamheden vermeldende, op basis waarvan deze worden uitgevoerd.

e. Object:
Het te behandelen c.q. te reinigen oppervlak, gebouw, de installatie, voorraad, inventaris en andere roerende en/of onroerende zaken ten behoeve waarvan werkzaamheden dienen te worden verricht.

Artikel 2. Algemeen
a. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden tussen  opdrachtgever en aannemer.

Artikel 3. Offerte
a. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Door het aanvaarden van de offerte, aanvaardt de opdrachtgever tevens de Algemene Voorwaarden van de aannemer.

b. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is de aannemer niet gebonden aan in de aanvaarding door de opdrachtgever voorkomende ondergeschikte afwijkingen van de offerte van de aannemer.

c. In offertes van de aannemer genoemde levertijden en andere voor door de aannemer te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 4. Opdrachtbevestiging
a. Nadat door de aannemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging plus de werkomschrijving, mag de aannemer er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging, werkomschrijving en Algemene Voorwaarden volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen vijf dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving de aannemer middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.

b. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en de daarbij behorende werkomschrijving, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.

c. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
a. Wijzigen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 7 lid c en artikel 12 lid g van deze Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien de wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging of de overeenkomst.

Artikel 6. Onderaanneming
a. Indien en voor zover een goede uitvoering voor de overeenkomst dit vereist, heeft de aannemer het recht bepaalde werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig de in de offerte overeengekomen werkomschrijving worden uitgevoerd.

b. De opdrachtgever heeft de bevoegdheid, in afwijking van de werkomschrijving, de aannemer tijdelijk andere werkzaamheden op te dragen binnen en met behoud van het gecontracteerde aantal uren. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor vervuiling die op de betreffende plaatsen optreedt, als gevolg van de mindere werkzaamheden die in verband met de overeengekomen afwijking van de werkomschrijving zijn verricht.

c. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan de aannemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden, tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen.

d. Indien het de aannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomene noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en inachtneming van het bepaalde in artikel 5.

e. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient aannemer toegang te worden verstrekt tot het object. Indien de aannemer geen toegang wordt verschaft, heeft aannemer onverkort recht op betaling van het door de opdrachtgever verschuldigde  zonder enige vorm van aftrek of compensatie.

f. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de aannemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de aannemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de aannemer zijn verstrekt, heeft de aannemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

g. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 uur en 20.30 uur. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever danwel de aannemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

h. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen het kader van de Arbo-wet en binnen de door de Arbeidsinspectie opgestelde richtlijnen.

Artikel 8. Vergoeding meerwerk
a. Indien door aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van de opdrachtgever of door wijziging wettelijke regelingen of andere overheidsvoorschriften, de prestaties die aannemer op grond van de overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verzwaard, dan wel uitgebreid, is er sprake van meerwerk, dat voor vergoeding in aanmerking komt. Indien een partij meent dat van meerwerk sprake is, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de andere partij.

b. Indien noodzakelijk mag de aannemer de toeslagen, die hij overeenkomstig de geldende CAO in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf aan zijn personeel verschuldigd is voor de werkzaamheden verricht op basis van lid a van dit artikel, aan opdrachtgever doorberekenen.

Artikel 9. Contractnaleving en controle
a. Eventuele VSR-kwaliteitscontroles of een ander kwaliteitsbeoordelingssysteem, zullen voor rekening van en met een door de opdrachtgever vast te stellen frequentie worden uitgevoerd door een door de opdrachtgever aan te wijzen onafhankelijke derde partij. Aannemer zal de dag voorafgaand aan de dag van de kwaliteitsmeting op de hoogte worden gesteld van de controle. Aannemer wordt in de gelegenheid gesteld bij de kwaliteitsmeting aanwezig te zijn. Na afloop van elke kwaliteitsmeting zal terstond en schriftelijk in volledige en ongewijzigde vorm de rapportage ter beschikking worden gesteld aan de aannemer.

b. Indien bij inspectie direct na uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van de overeengekomen werkomschrijving of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormerings- en -controlesysteem constateert, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de aannemer onverwijld telefonisch en in ieder geval binnen 48 uur, schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.

c. Bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste:
1. Een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
2. Een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.

d. Indien door de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

De opdrachtgever zal de aannemer hiervan bij aangetekend schrijven met handtekening retour in kennis stellen.

Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de geconstateerde afwijking de eerste door de opdrachtgever aan de aannemer gemelde afwijking is binnen een periode van 6 maanden of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat deze bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de aannemer ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 10. Hulpmiddelen
a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen.

b. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit, lucht, stoom en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij werkzaamheden aan de buitenkant van het object is het de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het object, ten behoeve van buitenwerkzaamheden, aanwezig zijn.

c. De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van de aannemer. De opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van de aannemer eraan mee te werken, dat de aannemer bedoelde goederen terugneemt.

De opdrachtgever is ook overigens gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van de aannemer, die in haar ruimte worden gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van de bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn.

d. Het recht tot ge- en/of verbruik van materialen, bedrijfsmiddelen en machines is uitsluitend voorbehouden aan medewerkers van aannemer.

e. Ingeval van bijzonderheden aangaande de ter beschikking gestelde materialen, bedrijfsmiddelen en machines, is de opdrachtgever verplicht hiervan terstond melding te maken bij de aannemer.

f. In overleg tussen opdrachtgever en aannemer zullen zoveel mogelijke afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door de aannemer kosteloos ter beschikking worden gesteld.

g. In overleg met de aannemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de aannemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals sanitaire gelegenheid, garderobe, kleedruimten, berging en dergelijke.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
a. Wanneer de aannemer zaken aan de opdrachtgever verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden, behoudt de aannemer zich de eigendom van de zaken voor, totdat de op de zaken betrekking hebbende rekeningen door de opdrachtgever zijn betaald. De aannemer is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de zaken, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die zaken door haar aan de opdrachtgever gezonden rekeningen zijn verstreken.

Artikel 12. Prijs
a. De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik, bestemming en geconstateerde respectievelijk aangenomen staat van het object.

b. Indien bij contractwisseling op de aannemer de plicht rust om het huidige schoonmaakpersoneel een arbeidsovereenkomst aan te bieden (artikel 50 Collectieve Arbeidsovereenkomst in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf) en deze medewerk(st)ers in aanmerking komen voor basistoeslagen op het CAO-loon, is aannemer gerechtigd de hieraan verbonden meerkosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

c. Indien de aannemer, in aanvulling op eventueel over te nemen personeel, medewerk(st)ers inzet welke op basis van een aantoonbaar arbeidsverleden recht hebben op een toeslag op het basis CAO-loon, is aannemer gerechtigd de hieraan verbonden meerkosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

d. De meerkosten voortvloeiende uit lid b en c van dit artikel, zullen in overleg tussen opdrachtgever en aannemer worden vertaald naar een opslagpercentage op het gecalculeerde uurtarief en telkens voor het komende jaar opnieuw worden vastgesteld.

e. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.

f. Indien in de in lid a van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigen optreden die naar het oordeel van de aannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 5 geschieden.

g. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de aannemer, tengevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken CAO danwel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden, indien de ontwikkeling van de kosten daartoe aanleiding geeft. Daarbij zal de aannemer acht kunnen slaan op de door de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten (OSB) opgestelde informatie over de kostenontwikkeling in het schoonmaak- en glazenwasserbedrijf, die wordt beoordeeld door een onafhankelijke registeraccountant.

Artikel 13. Betaling
a. Bij eenmalige werkzaamheden, vanaf een factuurbedrag van € 5.000,00, dient voor de aanvang van de werkzaamheden, bij wijze van voorschot, betaling van 30% van de aanneemsom te geschieden op een door de aannemer aangewezen bank- of girorekening.

Bij niet eenmalige werkzaamheden vindt facturering plaats uiterlijk in de derde week van de kalendermaand of vierwekelijkse periode.

b. Betaling dient te geschieden binnen 30 (niet eenmalige werkzaamheden), resp. 14 dagen (eenmalige werkzaamheden) na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim geraakt. De ten gevolge van het verzuim ontstane kosten van invordering, zowel de gerechtelijke, als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden begroot op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 200,00. Vanaf de dag van verzuim is over het opeisbare bedrag een contractuele rente verschuldigd van 8% per jaar, tenzij de wettelijke rente (voor handelsdebiteuren) hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Hierin wordt een gedeelte van een maand, als een gehele maand aangemerkt. Betaling dient te geschieden zonder enige vorm van aftrek of compensatie. Indien de aannemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze hogere kosten voor vergoeding in aanmerking.

c. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

d. De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.

e. Indien, onder meer bij brand- en roetreiniging, de werkzaamheden van de aannemer strekken tot het herstellen van schade waarvoor van de kant van de opdrachtgever recht bestaat op het innen van verzekeringsgelden, zal de opdrachtgever meewerken aan verpanding van zijn vordering op de verzekeraar tot de hoogte van de aanneemsom. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de BTW, indien en voor zover deze niet in de verzekeringsgelden zijn inbegrepen.

f. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op de aannemer te verrekenen. Betaling dient te

geschieden zonder enige vorm van aftrek of compensatie. Ingeval herstel niet mogelijk is, kan in overleg met de aannemer van de bepaling worden afgeweken.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
a. De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het object, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid van de aannemer, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan het te factureren respectievelijk overeengekomen bedrag van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd met een maximum ad € 2.500.000,00 per gebeurtenis en ten hoogste tot het bedrag dat de door aannemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. De maximale aansprakelijkheid voor zaakschade als gevolg van brand of ontploffing bedraagt € 500.000,00. De maximale aansprakelijkheid voor zaken onder opzicht bedraagt € 100.000,00. Boven genoemde bedragen is de aannemer niet aansprakelijk. Aansprakelijkstellingen zijn gemaximeerd tot eenmaal per jaar.

b. Eigen risico voor zaakschade bedraagt € 227,00.

c. De schade, zoals bedoeld in lid a van dit artikel waarvoor de aannemer tot aan het genoemde c.q overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade. Bij verlies van sleutels en/ of toegangspassen worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van de sleutels en/ of toegangspassen vergoed.

d. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de aannemer beperkt tot twee maal de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

e. In afwijking van het gestelde in lid c van dit artikel wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedragen.

f. De aannemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten, waarin de opzichtclausule ter zijde gesteld is, met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij goederen onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid a van dit artikel de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen aannemer verzekerd is.

g. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade door fouten of tekortkomingen in gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt danwel voor schade die het gevolg is van een eigen gebrek van het object.

h. De aannemer aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d.

i. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden wegens bij of ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.

j. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade aan voegwerk.

k. Voor de overeengekomen werkzaamheden waarbij materialen worden gebruikt of verbruikt en/of afvalstoffen ontstaan, blijft de opdrachtgever eigenaar en verantwoordelijk voor de plaats waar en de wijze waarop de opdrachtgever zich van de gebruikte of verbruikte materialen en/of afvalstoffen wil ontdoen.

l. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de aannemer niet aansprakelijk.

m. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval bij aangetekend schrijven aan de aannemer te melden.

Artikel 15. Overname personeel aannemer
a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de aannemer met de aannemer respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de aannemer in dienst te nemen respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect en buiten de aannemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever of hiertoe met deze personen te onderhandelen.

b. Indien zonder instemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in lid a van dit artikel bedoelde werknemers, verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een boete van € 500,00 per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 16. Duur van de overeenkomst en beëindiging
a. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

b. Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven met handtekening retour geschieden.

De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal vier maanden en vangt aan:
- bij opzegging van de aannemer:

op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven met handtekening retour is geschied.
- bij opzegging door opdrachtgever

 1. 1. indien aannemer meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure:

op het moment dat de nieuwe aannemer schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt;

 1. 2. indien aannemer niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure:

op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven met handtekening retour is geschied, echter met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluit tot heraanbesteding schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt.

3. Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt, zonder dat aan een ander schoonmaak- resp. glazenwassersbedrijf na beëindiging van de overeenkomst een opdracht is of wordt gegeven het desbetreffende project uit te voeren, op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven met handtekening retour is geschied.

Opzegging geschiedt, met in achtneming van de geldende opzegtermijn, tegen het einde van de kalendermaand.

c. Onverminderd het bepaalde in lid b van dit artikel zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:

 1. 1. de wederpartij surséance van betaling of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aanvraagt;
 2. 2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 17. Contractwisseling en werkgelegenheid
a. De aannemer zal zijn personeel belonen conform de geldende CAO-bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, AOW et cetera. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.

b. De aannemer verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractwisseling in de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. De aannemer zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever, alsook bij beëindiging ervan – voor zover hierbij sprake is van contractwisseling – in overleg treden met de andere in het geding zijnde aannemer rustende verplichting tot het aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan het schoonmaakpersoneel.

Artikel 18. Overmacht
a. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever of de door hem getroffen maatregelen tijdelijk – ten hoogste 3 maanden – niet of slechts ten dele kunnen geschieden respectievelijk niet zinvol zijn, geeft zulks recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, terrorisme, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, niet door het bedrijf geïnitieerde stakingen en andere arbeidsconflicten in het bedrijf en elders, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoornissen, storingen in de door de aannemer gebruikte apparatuur die niet het gevolg zijn van achterstallig onderhoud, en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend, alles voor zover de aannemer daardoor redelijkerwijze in zijn dienstverlening wordt gehinderd.

b. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a van dit artikel genoemde termijn, zullen de opdrachtgever en aannemer overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtperiode.

c. Indien bij eenmalige werkzaamheden (verdere) uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt of in ernstige mate bemoeilijkt wordt – hetgeen onder meer het geval zal zijn bij het niet (tijdig) verkrijgen van de voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke vergunningen of aan het object klevende aanvankelijk verborgen gebleven belemmeringen – zullen opdrachtgever en aannemer met elkaar in overleg treden om te bepalen op welke wijze de werkzaamheden zullen worden beëindigd of zullen worden voortgezet.

d. Voor zover werkzaamheden zullen worden beëindigd, zullen aan de opdrachtgever de kosten in rekening worden gebracht, welke met het oog op de uitvoering van de opdracht door de aannemer zijn gemaakt. Voor zover werkzaamheden zullen worden voortgezet, zal zulks geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 onder a. van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 19. Geschillen
a. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en aannemer is het Nederlands recht van toepassing.

b. Voor elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van dit contract, alsmede elk ander geschil, ter zake van of in verband met de opdracht, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal, indien het een geschil betreft dat tot de competentie van de Rechtbank behoort, de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam, steeds bevoegd zijn.

Artikel 20. Deponering
a. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

b. Van toepassing is telkens de laatst gedeponeerde versie respectievelijk de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

Noot voor de lezer: De Algemene Voorwaarden kunnen voor de diverse schoonmaakorganisaties verschillen, de Algemene Voorwaarden voor de diverse schoonmaakorganisaties zijn beschikbaar op aanvraag.